junior kosice

Profil spoločnosti

Firma Emil Štofčo – JUNIOR bola založená v r. 1996. Základnú činnosť firmy tvorí medzinárodná a tuzemská cestná nákladná doprava, doprava nadrozmerných a nadmerných nákladov na území celej Európy.

V súčasnosti pracujeme pre niekoľko stálych spoločností, avšak neodmietame ani jednorazové zákazky pre nových klientov. Budovanie svojho mena sme postavili na profesionalite vedenia a zamestnancov, ktorí musia byť výborní vodiči ale predovšetkým ľudia, ktorí sú zodpovední a spoľahliví, a tak sa stavajú aj k svojej práci. Momentálne zamestnávame na hlavný pracovný úväzok 15 zamestnancov. V tejto spoločnosti sa plynule rozpráva nemecky, anglicky, maďarsky a rusky.

Medzi obzvlášť vzácnu komoditu, s ktorou v našom biznise narábame, je čas. Pri komunikácií s klientmi používame telefonickú a e-mailovú komunikáciu, preto pri vybavovaní jednotlivých potrieb zákazníkov, pristupujeme s ohľadom na jej charakter zodpovedne a hlavne prioritne.

Sme si vedomí aj toho, že bez moderných a spoľahlivých motorových vozidiel sa nedá napredovať. Vozidlá nášho vozového parku spĺňajú normy EURO3 až EURO4. V rámci zabezpečenia tovaru a aj vozidiel je samozrejmé, že máme uzavreté poistenie tovaru v tuzemsku aj v zahraničí podľa dohovoru CMR a poistenie zodpovednosti za škody v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa. Aby sme predišli neobvyklým právnym nepríjemnostiam a nedorozumeniam, má celý vozový park právnu ochranu v poisťovni „DAS poisťovňa právnej ochrany“, ktorá má celoeurópsky dosah.

V rámci zefektívnenia a skvalitnenia prepravnej jednotky, považujeme za dôležité, mať neustály prehľad o pohybe a stave nákladu, kde sú všetky naše vozidlá vybavené vysielačkami a mobilnými telefónmi s roamingom. Ak by nestačilo ani to, vozidlá majú namontované monitorovacie systémy, čo umožňuje online monitorovanie polohy a stavu tovaru našich klientov. No nám nestačí ani to a preto každá preprava má svoj termín, o ktorom vodič samozrejme vie. V prípade nepredvídanej udalosti, nás ihneď informujú. Mesačne organizujeme cca 150-200 prepráv rôznymi typmi vozidiel.

 

Vozový park a doprava

Vozový park tvoria vozidlá od užitočnej hmotnosti 8t až 24t. Zväčša sú to plachtové valníky a návesy, kde sú samozrejmosťou zhrňovacie mechanizmy, čo pri nakládke respektíve vykládke sa šetrí pri doprave tým najdrahším Časom.

Okrem klasických dopravy vykonávame aj dopravu nadrozmerných a nadmerných nákladov. Sú to ťažkotonážne resp. veľkorozmerové súpravy, ktoré sa využívajú na prepravy ako sú napr: rôzne stavebné stroje a zariadenia, mostové alebo halové nosníky, veľkoobjemové nádrže či rôzne konštrukcie, pričom sme schopní previezť dĺžku nákladu 46m až o hmotnosti 105t. K súčasti týchto dopravných služieb samozrejme patrí zabezpečenie príslušného povolenia na prepravu, nielen na území Slovenska, ale aj v celej Európe.

K týmto službám neoddeliteľne patrí doprovodné vozidlo. V závislosti od povahy nákladu, kde po naložený má transport parametre, používame doprvodné vozidlo, ktoré sa využíva aj v celej Európe. Presnosť jednotlivých parametrov, ako je dĺžka, šírka, výška sa merajú špičkovým digitálnym laserovým meračom vzdialenosti.

Táto doprava je zvlášť špecifická, preto sa tejto oblasti u nás venuje mimoriadna pozornosť a iniciatíva. Máme za sebou už veľa obtiažných prepráv a preto, mať to pod kontrolou, znamená pre nás, byť pripravený a predvídať.

 

Politika kvality

Zárukou kvalitnej realizácie prepráv je zabezpečený servis vozidiel v autorizovaných servisoch. Každé vozidlo sa periodicky týždenne kontroluje, minimálne vizuálne, čím sa predchádza nežiaducim poruchám počas prepravy nákladu.

Rastúci počet spokojných zákazníkov je dôkazom rozširovania a skvalitňovania poskytovaných služieb našim obchodným partnerom.

Garanciou kvality poskytovaných služieb je aj odborná spôsobilosť podľa zákona NR SR 168/96 Z.z. o cestnej doprave a vyhlášky MDPR SR 311/1996 Z.z., pravidelné odborné školenie osádok vozidiel a finančná spôsobilosť dopravcu v súlade so Smernicou Európskeho spoločenstva. Vedenie spoločnosti sa v pravidelných intervaloch zúčastňuje odborných školení, kde sa oboznamuje so stále novými predpismi. Administratívni pracovníci sú na pravidelných poradách o týchto obzvlášť dôležitých informáciách školení. Firma je registrovaná v združení dopravcov ČESMAD Slovakia.

Firma má vybudovaný a zavedený systém riadenia kvality upravujúci požiadavky na organizáciu a riadenie všetkých činností spojených s kvalitou. Tento systém musí poskytnúť kvalitu služieb na úrovni, ktorá zabezpečí uspokojovanie potrieb našich klientov.

 

Základné úlohy a ciele firmy

Cieľom našej spoločnosti je na základe termínovo a kvalitatívne precíznej prípravy, efektívneho riadenia, komplexná spokojnosť odberateľa – zákazníka a na týchto atribútoch vytvoriť silnú prepravnú organizáciu, ktorá sa plne uplatní na tuzemských i zahraničných trhoch.